35.000+ passagerer hjulpet
Betingelser

Ved registrering af en sag på Dansk Rejsehjælp accepterer du automatisk følgende betingelser:

(Opdateret d. 18-08-2023)


1. Generelle oplysninger og kontraktens genstand

1. 1
Dansk Rejsehjælp ApS (herefter omtalt "Dansk Rejsehjælp"), samt hjemmesiden danskrejsehjaelp.dk ejes af virksomheden Travel Help ApS med CVR nummeret 42188034. Travel Help ApS er en statsautoriseret inkassovirksomhed med bevilling udstedt fra det danske politi. Travel Help ApS foretager ikke juridisk rådgivning, men inddriver krav fra flyselskaber i henhold til EU Forordning EC/261/04.  

Kontakt oplysninger:
Gasværksvej 15D, 1656 København V
Email: kundeservice@danskrejsehjaelp.dk
Telefon: 69 13 69 06

1.2 
Dansk Rejsehjælp hjælper flypassagerer med at inddrive krav, herunder kompensation og refusion, under EU's forordning om flypassagerrettigheder nr. 261/04 (herefter benævnt "Kravet") i overensstemmelse med bestemmelserne nedskrevet heri, samt de betingelser for Dansk Rejsehjælp. 

Passageren overdrager uigenkaldeligt Kravet til Dansk Rejsehjælp (se punkt 2.2 "Overdragelseserklæring"). hvilket giver os tilladelse til at håndhæve kravet efter disse betingelser. 

1.3 
Dansk Rejsehjælp skal forsøge at indhente Kravet uden for retten, i det omfang dette er muligt. Dansk Rejsehjælp har efterfølgende ret til inddrive Kravet ved retten, hvis det ikke har været muligt uden for retten. 


2. Vilkår for indgåelse af aftalen

2.1. Indgåelse af aftale mellem bruger og Dansk Rejsehjælp
Det er en betingelse for tilmelding som bruger på Dansk Rejsehjælp, at brugeren har accepteret de gældende betingelser, som fremgår af Dansk Rejsehjælps hjemmeside. Ved markering af feltet "Jeg accepterer vilkår og betingelser", anses denne markering for at udgøre en aftale mellem brugeren og Dansk Rejsehjælp, hvorefter Dansk Rejsehjælp og brugeren er bundet af de skrevne betingelser, som brugeren tidligere har markeret som ”læst og accepteret”. Betingelserne er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

2.2. Overdragelseserklæring
Foruden accept af betingelserne omtalt i punkt 2.1 underskriver brugeren en overdragelseserklæring ved oprettelsen af en sag, som overdrager kravet fra passageren til Dansk Rejsehjælp. Passageren har  krav på at modtage den andel af det inddrevet beløb, som står beskrevet i punkt 6, såfremt sagen vindes.

3. Aftalens betingelser

3.1  Aftalens formål
Aftalen har til formål at facilitere en kontrakt mellem Dansk Rejsehjælp og passageren. Dansk Rejsehjælp forpligter sig til efter bedste evne at sikre den størst mulige erstatning i den givne sag. Dertil kræves fyldestgørende, præcise og korrekte oplysninger fra vores kunder. 

3.2 Som kunde hos Dansk Rejsehjælp har du ret til: 
  • At modtage erstatning efter den gældende prisliste specificeret i punkt 6. 
  • At opsige samarbejdet ved at tilbagekalde overdragelseserklæringen. Såfremt overdragelseserklæringen tilbagekaldes før Dansk Rejsehjælp har haft mulighed for at færdigbehandle sagen, er Dansk Rejsehjælp berettiget til at fakturere den tid, som har været forbrugt på sagen med prisen opgjort i punkt 3.3. Dansk Rejsehjælp er ligeledes berettiget til at fakturere eventuelle omkostninger, som tilbagekaldelsen af overdragelsen har for Dansk Rejsehjælp. 

3.3 Som kunde hos Dansk Rejsehjælp forpligter du dig til:
  • At lade Dansk Rejsehjælp inddrive erstatningen fra flyselskabet eller rejsebureauet. 
  • At videresende al korrespondance med flyselskabet til Dansk Rejsehjælp samt informere Dansk Rejsehjælp, såfremt du skulle modtage en betaling direkte fra flyselskabet, eller andre relevante trejdeparter. 
  • At besvare Dansk Rejsehjælps spørgsmål og henvendelser ærlig og fyldestgørende. Du forpligter dig ligeledes til at fremsende al relevant information i sagen, som Dansk Rejsehjælp efterspørger. 
  • Du er garant for, at kravet ikke er overgivet til tredjemand, og at ingen retstvist er afventende eller forventet mellem dig og luftfartsselskabet i den påbegyndte sag. En påbegyndt sag hos Dansk Rejsehjælp kan ikke overdrages til andre.  


Såfremt kunden ikke efterlever sine forpligtelser jf. denne aftale, er Dansk Rejsehjælp berettiget til at fakturere den forbrugte tid på sagen med Dansk Rejsehjælps standard timeløn på 500 DKK inkl. moms, samt eventuelle omkostninger som kundens misligholdelse af denne aftale har forårsaget Dansk Rejsehjælp. 

3.3 Dansk Rejsehjælps rettigheder og forpligtelser 

Dansk Rejsehjælp handler på dine vegne overfor luftfartselskabet og er berettiget til at foretage ethvert retslig skridt for at opnå den højest mulige kompensation. Dansk Rejsehjælp overtager dit krav mod luftfartsselskabet og du er derfor ikke berettiget til sideløbende at rette henvendelse til luftfartsselskabet med henblik på at kræve eller modtage kompensation eller refundering for samme forhold. 

Kunden må godt tidligere have forsøgt sig på, at kontakte flyselskabet eller fået en afvisning af flyselskabet. Kunden skal dog forstå, at dette tidligere fremsendte eller afviste krav overgår til Dansk Rejsehjælp. 

Dansk Rejsehjælp er berettiget til at modtage informationer fra luftfartsselskabet og de relevante myndigheder på dine vegne. Dansk Rejsehjælp er berettiget til at afbryde sagen, såfremt du ikke forsyner Dansk Rejsehjælp med tilstrækkelige og præcise oplysninger samt dokumentation. Dansk Rejsehjælp er berettiget til på ethvert tidspunkt i forløbet at stoppe sagen, såfremt Dansk Rejsehjælp vurderer, at der ikke er grundlag for kompensation. Dansk Rejsehjælp er berettiget til at indgå forlig med luftfartsselskabet på dine vegne. Dansk Rejsehjælp vurderer egenhændigt om, et af luftfartsselskabet afgivet forligstilbud er acceptabelt. Dansk Rejsehjælp beslutter selv hvilke skridt, der er nødvendige for at opnå den højest mulige kompensation. Der kan ikke stilles krav til Dansk Rejsehjælps måde at forhandle på.

Dansk Rejsehjælp er berettiget til at modtage kompensation på dine vegne. Efter Dansk Rejsehjælp har modtaget kompensationen, overføres hurtigst muligt din del af kompensationen til dig. 

Hvis luftfartselskabet ikke udbetaler kompensation eller fremkommer med et acceptabelt forligstilbud, er Dansk Rejsehjælp berettiget til at videresende en klage herom til relevante myndigheder. Dansk Rejsehjælp vurderer egenhændigt om sagen skal indbringes for en retlig instans for at sikre kompensationen efter EC Forordning 261/2004. Såfremt Dansk Rejsehjælp finder det nødvendigt, er Dansk Rejsehjælp berettiget til at indbringe sagen for domstolen uden særlig aftale med kunden. Sagsbehandlingen varetages hovedsagligt af folk med inkassobevillinger og erfaring indenfor inddrivelse tilgodehavender. Dansk Rejsehjælp har desuden faste aftaler med advokater i det omfang Dansk Rejsehjælp mener, at det er nødvendigt for den konkrete sag. Dansk Rejsehjælps kommunikation og krav til luftfartsselskabet, indenretligt som udenretligt, er fortroligt og kan ikke kræves udleveret. 

4. Ansvarsfraskrivelse

 
Dansk Rejsehjælp påtager sig intet ansvar i forhold til den opnåede kompensation. Virksomheden, de ansatte samt udviklere bag Dansk Rejsehjælp, kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle fejl, som fremgår på vores hjemmeside. Informationer som er angivet af Dansk Rejsehjælp er angivet så nøjagtigt som muligt. Dansk Rejsehjælp kan ikke stilles ansvarlig for indholdet på hjemmesiden i forbindelse med kompensation og vi garanterer ikke at kunden har ret til kompensation på trods af, at andet er angivet. Dansk Rejsehjælp er ikke ansvarlig for enhver forkerte angivet data af kunden. Dette inkluderer b.la. bankoplysninger, forkert adresse eller lignende, inklusiv, men ikke begrænset til, at kompensationen er blevet udbetalt til en forkert modtager. Hvis kompensationen, grundet kundens fejl, er blevet udbetalt til en forkert modtager, skal Dansk Rejsehjælp ikke være forpligtet til aktivt at genvinde den. Dansk Rejsehjælp har fortsat krav på aftalte salær.

5. Fortrolighed


Alle informationer, som kunden får adgang til igennem Dansk Rejsehjælps system, skal behandles med fortrolighed. Det er derfor ikke tilladt at dele viden, dokumenter eller andet materiale med andre virksomheder, eller privatpersoner, uden Dansk Rejsehjælps accept. Kommer du ved en fejl i besiddelse af dokumenter eller andet materiale, som ikke vedrører dig, er du ligeledes forpligtet til at slette dette omgående. 

6. Priser


Hvis sagen vindes og kompensation er udbetalt har Dansk Rejsehjælp krav på et salær jf. betingelserne beskrevet i dette punkt. Salæret som vi får for vores arbejde, udgør altid en fast pris, som er svarende til 30% af den samlede udbetalte erstatning. Hver sag bliver ved oprettelse vurderet, og får tildelt en fast pris, som er svarende til 30%. I nedenstående tabel kan du se, hvad du som kunde kan forvente at få udbetalt, hvis en sag vindes. 

Eksempler på salær: 
 
Flydistance                                                                               Det får du typisk efter vores salær         Vores salær
 
Under 1.500 km.                                                                       175 €                                                               75 €
1.500-3.500 km. og forsinket med 2-3 timer                     140€                                                               60 €
1.500-3.500 km. og mere end 3 timer forsinket              280 €                                                              120 €
Over 3.500 km. og forsinket med 3-4 timer                     210 €                                                               90 €
Over 3.500 km. og forsinket med mere end 4 timer     420 €                                                              180 €

Vi tager IKKE et forhøjet salær, hvis en sag skal bringes for retten. Dansk Rejsehjælp tilbyder en fast og gennemsigtig salær, som ikke ændres som sig, såfremt sagen skal bringes for retten. I tilfælde af, at det har været nødvendigt at involvere eksterne advokater i retssagen, anses det inddrive beløb som værende det beløb som Dansk Rejsehjælp modtager.

Hvis ikke sagen er vundet og kompensation ikke er udbetalt, har Dansk Rejsehjælp ikke krav på at opkræve dette salær. Sagsomkostninger vil også blive opkrævet af kundens refusion af flybilletter, hotelovernatninger og tilsvarende direkte udlæg. Omkostninger til bankgebyrer bæres af kunden. 

I visse tilfælde kan der blive pålagt et overførelses- og eller administrationsgebyr på op til 150 DKK, såfremt Dansk Rejsehjælp har omkostninger ift. udbetaling til kunden. Såfremt kompensation er udbetalt direkte til kunden, har Dansk Rejsehjælp krav på at sende en faktura på det aftalte faste salær, som er en fast pris svarende til 30%. Dansk Rejsehjælps prisgaranti er gældende for alle sager, men den endelige vurdering af en eventuelle trejdeparters priser vurderes af Dansk Rejsehjælp. Denne vurdering er en helhedsvurdering af den totale prissætning for den tredjepart. Denne er indført 1/7/2021.

7. Straksudbetaling / Udbetalingsgaranti


Der kan ved særlige tilfælde tilbydes en straksoverførsel fra Dansk Rejsehjælp til kunderne, for sager som endnu ikke er vundet. Størrelsen af dette beløb afhænger af den givne sag, og vil altid fremgå i tilbuddet. Dette tilbud fremsendes med henblik på, at give kunderne en mulighed for at få deres penge udbetalt før kravet er vundet. Det fremsendte tilbud kan frit accepteres eller afvises af kunden. Ved accept af et tilbud om en straksoverførelse, så forpligter kunden sig til fortsat at udlevere efterspurgt materiale, som gør færdigbehandling af sagen mulig, efter at kunden har modtaget sine penge.

8. Data


8.1 
De data som Dansk Rejsehjælp indhenter fra brugeren, vil tilmelding bliver registreret i vores system. Disse data vil blive behandlet med fortrolighed, og dermed udelukkende tilgængelige for brugeren selv og de databaseansvarlige hos Dansk Rejsehjælp. Dansk Rejsehjælp samler samt opbevarer brugerens oplysninger som bliver indtaster ved tilmelding af Dansk Rejsehjælp med det formål at kunne administrere brugen af Dansk Rejsehjælp bedst muligt. Brugerens personoplysningerne registreres hos Dansk Rejsehjælp og opbevares af lovpligtige årsager i fem år. Når der indsamles personoplysninger via Dansk Rejsehjælp sker det altid ved afgivelse af brugerens udtrykkelige samtykke, således at brugeren er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. 
Dansk Rejsehjælp opbevarer og transmitterer ikke brugeroplysninger krypteret. De personoplysninger som er afgivet til Dansk Rejsehjælp videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og Dansk Rejsehjælp registrerer ingen personfølsomme oplysninger medmindre brugeren udtrykkeligt har givet sit samtykke. 

8.2 
Når brugeren er registreret hos Dansk Rejsehjælp har brugeren altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen, og brugeren har mulighed for til enhver tid at kontakte Dansk Rejsehjælp og kræve oplyst, hvilke oplysninger Dansk Rejsehjælp har registreret om brugeren. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til Dansk Rejsehjælp via kundeservice@danskrejsehjaelp.dk. Dansk Rejsehjælps handlinger og håndtering af data er i overensstemmelse med persondataloven dataansvarlig for så vidt angår de oplysninger, brugeren indtaster i forbindelse Dansk Rejsehjælp. Brugeren er dataansvarlig for så vidt angår de oplysninger, brugeren angiver i forbindelse med udfyldelsen af formularer til indhentelse af tilbud hos serviceudbyderne. Dansk Rejsehjælp er databehandler for så vidt angår oplysningerne i formularerne. 

8.3
Travel Help ApS driver Dansk Rejsehjælp og varetager både den tekniske drift og vedligeholdelse af Dansk Rejsehjælp og er således databehandler for Dansk Rejsehjælp. Brugeren accepterer ved accept af nærværende betingelser for anvendelsen af Dansk Rejsehjælp, at Travel Help ApS indsamler, overfører, lagrer og benytter de personlige oplysninger, brugeren har afgivet, på servere administreret og eller ejet af Dansk Rejsehjælp. Dette gælder både hvis placeret i Danmark eller andre lande. Behandlingen af brugerens oplysninger sker i overensstemmelse med Persondataloven. Brugeren har ved accept af Dansk Rejsehjælps vilkår og betingelser erklæret sig indforstået med, og har accepteret følgende: Alle angivne oplysninger kan videregives af Dansk Rejsehjælp til alle serviceyderne, der samarbejder med Dansk Rejsehjælp. Dansk Rejsehjælp har tilladelse til at følge op på brugerens konkrete forespørgsel. Brugeren samtykker i, at serviceyderne er berettigede til at foreholde de af brugeren afgivne informationer med CPR-registeret for at sikre, at de identitetsoplysninger, som brugeren har afgivet, er oplyst korrekt. Ved registrering på Dansk Rejsehjælp kan brugeren godkende, at Dansk Rejsehjælp og serviceyderne kan kontakte brugeren med informationer og markedsføringsmateriale pr. e-mail. Brugeren kan dog altid nemt og uden omkostninger til- og framelde sig modtagelsen af sådanne e-mails. Dansk Rejsehjælp benytter derudover brugerens e-mailadresse til at sende vigtig information vedrørende ændringer af nærværende betingelser, driftsoplysninger, nye eller ændrede funktioner på Dansk Rejsehjælp m.v. Brugerens kontaktoplysninger videregives ikke, og sælges ikke til tredjepart. De informationer, brugeren angiver i formularerne er nødvendige for at Serviceyderne skal kunne give brugeren et tilbud. Dansk Rejsehjælp sporer ikke dine aktiviteter på Dansk Rejsehjælp og indsamler ikke data, som kan bruges til at lave personprofiler.


9. Forbrugerens fortrydelsesret

Det er muligt at annullere denne kontrakt inden for en periode på 14 dage uden behov for at angive nogen begrundelse. Perioden for annullering regnes som 14 dage fra datoen for kontraktens indgåelse (ved underskrift af aftalen), dog tidligst fra det tidspunkt, hvor De har modtaget den tilhørende annulleringspolitik.

For at udøve din fortrydelsesret skal du sende en email til følgende mail, hvor dit sagsnummer indgår: 

"kundeservice@danskrejsehjaelp.dk"

og samtidig skal du afgive en utvetydig erklæring om din beslutning om at annullere denne kontrakt . De har mulighed for, men er ikke forpligtet til, at anvende den vedlagte annulleringsformular (se nedenfor).

Du anses for at have overholdt annulleringsfristen, såfremt Deres meddelelse om annullering er afsendt inden udløbet af denne periode.

Såfremt sagen har været igangsat, og du derfor har gjort brug af vores tjenesteydelser i løbet af annulleringsperioden, pålægges du at betale Dansk Rejsehjælp et passende vederlag i form af salær. Dette vederlag skal være i overensstemmelse med omfanget af de leverede tjenesteydelser frem til datoen, hvor du har meddelt os, at du udøver din ret til at annullere den indgåede kontrakt i relation til de samlede tjenesteydelser, der er omfattet af kontrakten.

Bemærk venligst:
At retten til at fortryde udløber tidligere, såfremt vi har fuldført inddrivelsen af kravet og dermed fuldført leveringen af vores tjenesteydelse, og denne levering påbegyndtes efter din udtrykkelige samtykke samt efter at du inden tjenesteydelsens levering bekræftede, at du var opmærksom på, at en fuld opfyldelse af kontrakten ville medføre tab af fortrydelsesretten.

Eksempel på fortrydelsesformular: 

"Jeg ønsker hermed at benytte mig af min fortrydelsesret for følgende tjenesteydelse: 

Sagsnummer: 
Fulde navn: "